Lịch học + Lịch thi của Khóa K58MF.NF (Năm học 2019-2021)

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2019-2020)

- Khóa K58MF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K58MF2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K58NF theo dõi lịch học HKI tại đây 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2019-2020)

- Khóa K58MF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K58MF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K58NF theo dõi lịch học HKII tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2020-2021)

- Khóa K58MF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K58MF2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K58NF theo dõi lịch học HKI tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2020-2021)

- Khóa K58MF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K58MF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K58NF theo dõi lịch học HKII tại đây.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả