Lịch học + Lịch thi của Khóa K59MF.NF (Năm học 2020-2022)

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2020-2021)

- Khóa K59MF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K59NF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K59MF2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K59NF2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2020-2021)

- Khóa K59MF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K59NF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K59MF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K59NF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2021-2021)

- Khóa K59MF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K59MF2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K59NF1,2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2021-2021)

- Khóa K59MF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K59MF2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K59NF1,2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

Tags:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả