Lịch học + Lịch thi Khoá K62 (NH 2023 - 2025)

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2023-2024)

- Khóa K62MF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

Khóa K62MJ1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

Khóa K62NU1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2023-2024)

- Khóa K62MF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K62MF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

Khóa K62MJ1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K62MJ2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K62MF1 theo dõi lịch thi HKII tại đây.

- Khóa K62MF2 theo dõi lịch thi HKII tại đây.

- Khóa K62MJ1 theo dõi lịch thi HKII tại đây.

- Khóa K62MJ2 theo dõi lịch thi HKII tại đây.

Khóa K62NU1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

Khóa K62NU1 theo dõi lịch thi HKII tại đây.

- Khóa K62NU2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (2023-2024)

- Khóa K62MF2 theo dõi lịch học HK Hè tại đây.

- Khóa K62MJ2 theo dõi lịch học HK Hè tại đây.

- Khóa K62MF2 theo dõi lịch thi HK Hè  tại đây.

- Khóa K62MJ2 theo dõi lịch thi HK Hè  tại đây.

- Khóa K62NU2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2024-2025)

- Khóa K62MF1+2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

Khóa K62MJ1+2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

Khóa K62NU1+2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2024-2025)

- Khóa K62MF1+2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

Khóa K62MJ1+2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

Khóa K62NU1+2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

 

Tags:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả