Đào tạo Nghiệp vụ Ngoại Thương

Khóa học Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế chuyên sâu 19/11/2016

  10/11/2016

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật nhất và cách thức áp dụng các nguyên tắc của thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế thực tiễn, từ đó có khả năng phân tích và lý giải các tình huống tranh

Khóa học Tiếng Anh trong Thương mại Quốc tế

  10/11/2016

Trang bị cho học viên những thuật ngữ, kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh về thư tín thương mại để sau khi hoàn thành chuyên đề học viên có thể tự soạn thảo các dạng thư tín thương mại thông thường bằng tiếng Anh phù hợp với các nguồn luật và giảm thiểu