Up coming course

Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu và Kinh doanh quốc tế 14/11/2016

  19/10/2016

Trang bị cho học viên những kiến thức chuyên môn, pháp luật liên quan được cập nhật trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế trong thực tiễn bên cạnh việc tập trung, những tình huống thực tế hiện nay xảy ra, những kinh nghiệm thực

Soạn thảo và đàm phán hợp đồng trong thương mại quốc tế

  02/04/2015

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật nhất liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế. Khai thác những tình huống khó khăn doanh nghiệp thường gặp phải và hướng giải quyết

Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế 05/11/2016

  01/04/2015

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật nhất và cách thức áp dụng các nguyên tắc của thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế thực tiễn, từ đó có khả năng phân tích và lý giải các tình huống tranh

Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu và Kinh doanh quốc tế 14/11/2016

  31/03/2015

Trang bị cho học viên những kiến thức chuyên môn, pháp luật liên quan được cập nhật nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế trong thực tiễn bên cạnh việc tập trung, những tình huống thực tế hiện nay xảy ra, những kinh nghiệm thự