Cảm nhận của anh Nguyễn Đình Duy – Học viên lớp Xuất nhập khẩu khóa 8

“ Điều làm tôi thích nhất trong khóa học này đó là việc các giảng viên, đặc biệt là thạc sĩ Nguyễn Tiến Hoàng cung cấp mẫu điều khoản trong hợp đồng bằng tiếng Anh cho học viên. Tuy nhiên nếu có thể góp ý với giảng viên thì tôi sẽ mong giảng viên thêm vào trong chuyên đề này một dạng bài tập tình huống như là cho học viên lập thành nhóm tham gia giải quyết một tranh chấp do giảng viên đưa ra, để có thể thử khả năng nắm bắt và hiểu bài của học viên ngay tại lớp."

Bình luận