Đào tạo Nghiệp vụ Ngoại Thương

Khóa học Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế chuyên sâu

  01/04/2015

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật nhất và cách thức áp dụng các nguyên tắc của thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế thực tiễn, từ đó có khả năng phân tích và lý giải các tình huống tranh

Khóa học Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu và Kinh doanh quốc tế

  31/03/2015

Trang bị cho học viên những kiến thức chuyên môn, pháp luật liên quan được cập nhật trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế trong thực tiễn bên cạnh việc tập trung, những tình huống thực tế hiện nay xảy ra, những kinh nghiệm thực