Lớp IELTS 3 (6.0 +)

  07/11/2016    Lượt xem : 814

Lớp dành cho các bạn có nền tảng ngữ tốt. Hầu hết học viên có nhu cầu trau dồi kỹ lưỡng hai kỹ năng Nghe và Đọc, đồng thời cải thiện điểm hai kỹ năng Nói và Viết.

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :