Khóa học Tiếng Anh trong Thương mại Quốc tế

  02/04/2015    Lượt xem : 9135

Trang bị cho học viên những thuật ngữ, kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh về thư tín thương mại để sau khi hoàn thành chuyên đề học viên có thể tự soạn thảo các dạng thư tín thương mại thông thường bằng tiếng Anh phù hợp với các nguồn luật và giảm thiểu

Khóa học Tiếng Anh trong Thương mại Quốc tế

  10/11/2016    Lượt xem : 1838

Trang bị cho học viên những thuật ngữ, kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh về thư tín thương mại để sau khi hoàn thành chuyên đề học viên có thể tự soạn thảo các dạng thư tín thương mại thông thường bằng tiếng Anh phù hợp với các nguồn luật và giảm thiểu