Điểm tổng kết các môn học của SV K57MF.NF (2018-2019)

[K57MF1] Điểm tổng kết các môn:  

- Tiếng Anh 1; Tiếng Anh 2; Tiếng Anh 3; Tiếng Anh 4; Tiếng Anh 5; Tiếng Anh 6;

- Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2;

- Tiếng Hoa 1; Tiếng Hoa 2

[K57MF2] Điểm tổng kết các môn:  

- Tiếng Anh 1; Tiếng Anh 2; Tiếng Anh 3; Tiếng Anh 4; Tiếng Anh 5; Tiếng Anh 6;

Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2;

- Tiếng Hoa 1; Tiếng Hoa 2

[K57NF] Điểm tổng kết các môn:  

Tiếng Anh 1; Tiếng Anh 2; 

- Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2;

- Tiếng Hoa 1; Tiếng Hoa 2

- Tin học 1+2;

Comment

News View all