Điểm tổng kết các môn học của sinh viên K54MF học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Điểm tổng kết môn Toán cao cấp 1, sinh viên xem tại đây

ĐIểm tổng kết môn Kinh tế vi mô, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tiếng Hoa, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tin học ứng dụng 1, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Nguyên lý kế toán, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tiếng Anh 2 lớp K54MF1, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tiếng Anh 1 lớp K54MF2, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Toán cao cấp 2, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tiếng Anh 3 lớp K54MF1, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tiếng Anh 2 lớp K54MF2, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tiếng Hoa 2, sinh viên xem tại đây

 
Tags:

Comment

News View all