Điểm tổng kết các môn học của SV K59MF.NF (2020-2022)

[K59MF1] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh đọc hiểu 1; Tiếng Hoa 1; Toán cao cấp 2; Tin học ứng dụng 1; Toán cao cấp 1; Tiếng Anh đọc hiểu 2, Tiếng Hoa 2.

HK2: Kinh tế học 1; Tin học ứng dụng 2; Kế toán; Kinh tế học 2; Quản trị học.

NĂM 2:  

HK1: Thống kê 1; Quản trị Marketing; Giới thiệu Luật; Tiếng Hoa giao tiếp 1; Thống  kê 2; Kế toán Quản trị; Tiếng Anh kinh doanh 2.

HK2Tiếng Anh kinh doanh 1; Tiếng Hoa giao tiếp 2;  Quản trị tài chính.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K59N1] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Toán cao cấp 2; Văn hóa Ẩm thực và thẩm mỹ; Tin học 1; Toán cao cấp 1; Tiếng Anh du lịch 1.

HK2: Kinh tế vi mô; Tin học 2; Xác suất thống kê; Kinh tế học và thống kê trong kinh doanh; Kinh tế vĩ mô; Tin học kinh doanh 1; Tin học kinh doanh 2; Quy hoạch tuyến tính; Kỹ năng phỏng vấn và viết CV.

  

NĂM 2:

HK1: Kinh tế lượng; Văn hoá Việt Nam; Nguyên lý Kế toán; Luật Du lịch; Quản lý và Giám sát Khách sạn; Nguyên lý Marketing; Quản lý Lễ tân; Tâm lý Du lịch; Tiếng Anh Du lịch 2.

HK2 Quản lý Bar và Nhà hàng; Quản trị học; Quản trị buồng phòng

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K59MF2] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Kinh tế học 1; Toán cao cấp 1; Tiếng Hoa 1; Tin học ứng dụng 1; Tiếng Anh đọc hiểu 1;  Kế toán.

HK2 Tin học ứng dụng 2; Tiếng Hoa 2; Quản trị học; Kinh tế học 2; Toán cao cấp 2; Tiếng Anh đọc hiểu 2.

NĂM 2:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K59N2] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Kinh tế vi mô; Toán cao cấp 1;  Tin học 1; Xác suất thống kê; Quy hoạch tuyến tính; Kỹ năng phỏng vấn và viết CV; Kinh tế học và thống kê trong kinh doanh.

HK2 Tiếng Anh du lịch 1; Văn hóa Ẩm thực và thẩm mỹ; Tin học 2; Tin học kinh doanh 1; Tin học kinh doanh 2; Kinh tế vĩ mô; Toán cao cấp 2. 

NĂM 2:

HK1: Kinh tế lượng; Văn hoá Việt Nam;  Nguyên lý Kế toán; Luật Du lịch; Quản lý và Giám sát Khách sạn; Nguyên lý Marketing; Quản lý Lễ tân; Tâm lý Du lịch; Tiếng Anh Du lịch 2.

HK2 Quản lý Bar và Nhà hàng; Quản trị học; Quản trị buồng phòng

 

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả