Điểm tổng kết các môn học của SV K58MF.NF (2019-2021)

[K58MF1] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh 1Tiếng Anh 2Tiếng Anh 3Tiếng Anh 4Toán cao cấp 1Toán cao cấp 2Tiếng Hoa 1Tiếng Hoa 2

HK2 (dự kiến)Kinh tế học 1 (KT Vi mô); Kinh tế học 2 (KT Vĩ mô)Quản trị Marketing; Tiếng Anh 5Tiếng Anh 6Tiếng Anh 7; Kế toán 1 (Nguyên lý kế toán)Kế toán 2 (Kế toán Quản trị); Giới thiệu Luật (Luật Thương mại); Thống kê 1 (Xác suất Thống kê); Tiếng Hoa 3; Quản trị học

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K58MF2] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh 1Tiếng Anh 2Tiếng Anh 3Tiếng Anh 4Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2; Tiếng Hoa 1Tiếng Hoa 2;

HK2 (dự kiến)Kinh tế học 1 (KT Vi mô); Kinh tế học 2 (KT Vĩ mô); Quản trị Marketing; Tiếng Anh 5Tiếng Anh 6Tiếng Anh 7; Kế toán 1 (Nguyên lý kế toán)Kế toán 2 (Kế toán Quản trị); Giới thiệu Luật (Luật Thương mại); Thống kê 1 (Xác suất Thống kê); Tiếng Hoa 3; Quản trị học

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K58NF] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh 1Tiếng Anh 2; Toán cao cấp 1Toán cao cấp 2; Tiếng Hoa 2Tiếng Hoa 1; Văn hóa Việt Nam; Tiếng Anh 3Tin học CB 1 

HK2 (dự kiến): Kinh tế học 1 (KT Vi mô); Kinh tế học 2 (KT Vĩ mô)Tiếng Anh Du lịch 1Tin học CB 2; Tiếng Anh Du lịch 2; Tâm lý du lịch; Luật Du lịch; Văn hóa Ẩm thực thẩm mĩ; Nguyên lý Marketing; Nguyên tắc Quản trị; Nguyên lý kế toán; Xác suất thống kê; Kỹ năng phỏng vấn và viết CV

 

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả